ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ


စဉ် ဥပဒေအမည် ရယူရန်
၆။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အလတ်စားနှင့် အသေးစားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေး ဥပဒေ
၇။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အပင်နှင့် သီးနှံဖျက်ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့် နှိမ်နင်းရေးဥပဒေ
၈။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေ
၉။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လမ်းများ၊ တံတားများ ဥပဒေ
၁၀။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပြတိုက်နှင့်စာကြည့်တိုက်များဥပဒေ
၁၁။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပုဂ္ဂလိကရေယာဉ်လုပ်ငန်း ရေယာဉ်များစနစ်တကျ ပြေးဆွဲရေးဥပဒေ
၁၂။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဓာတ်မြေသြဇာစနစ်တကျသုံးစွဲရေးနှင့် သဘာဝမြေသြဇာများစနစ်တကျထုတ်လုပ်သုံးစွဲရေးဥပဒေ
၁၃။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ ဥပဒေ
၁၄။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့် စနစ်တကျထိန်းကျောင်းရေးဥပဒေ
၁၅။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းဥပဒေ