ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ


စဉ် ဥပဒေအမည် ရယူရန်
၁၁။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပုဂ္ဂလိကရေယာဉ်လုပ်ငန်း ရေယာဉ်များစနစ်တကျ ပြေးဆွဲရေးဥပဒေ
၁၂။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဓာတ်မြေသြဇာစနစ်တကျသုံးစွဲရေးနှင့် သဘာဝမြေသြဇာများစနစ်တကျထုတ်လုပ်သုံးစွဲရေးဥပဒေ
၁၃။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့များ ဥပဒေ
၁၄။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး တိရစ္ဆာန်မွေးမြူရေးနှင့် စနစ်တကျထိန်းကျောင်းရေးဥပဒေ
၁၅။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဆားနှင့်ဆားထွက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းဥပဒေ
၁၆။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကျေးရွာထင်းစိုက်ခင်း ဥပဒေ
၁၇။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကုန်တင်ကုန်ချလုပ်ငန်း ဥပဒေ
၁၈။ ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ
၁၉။ ရေချိုငါးလုပ်ငန်းဥပဒေ