ဆက်သွယ်ရန်


ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့


Contact Us


Maharbandula Road, Between Merchant & Mingyi Street,
No(4) Ward, Pathein, Ayeyarwady Region, Myanmar.
Email: awyregion.gov.mm@gmail.com
Tel : 042-25277
Fax : 042-24005 / 24242