တိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန


လပွတ္တာမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်နှင့် မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (၁၅.၁.၂၀၂၀)
လပွတ္တာမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်နှင့် မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များအား Download ရယူရန်


Read More...
ကျိုက်လတ်မြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်နှင့် ဒေးဒရဲမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (၁၅.၁.၂၀၂၀)
ကျိုက်လတ်မြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်နှင့် ဒေးဒရဲမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များအား Download ရယူရန်


Read More...
ဖျာပုံမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်နှင့် ဘိုကလေးမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (၁၅.၁.၂၀၂၀)
ဖျာပုံမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်နှင့် ဘိုကလေးမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များအား Download ရယူရန်


Read More...
ဝါးခယ်မမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (၁၅.၁.၂၀၂၀)
ဝါးခယ်မမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်အား Download ရယူရန်


Read More...
အိမ်မဲမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (၁၅.၁.၂၀၂၀)
အိမ်မဲမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်အား Download ရယူရန်


Read More...