လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်ဝန်ကြီးဌာန


  • လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာဦးစီးမှူးရုံး
  • အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန
  • အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
  • လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့
  • ကုန်တင်ကုန်ချကော်မတီရုံး
  • အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန