ဥပဒေ၊နည်းဥပဒေ


စဉ် ဥပဒေအမည် ရယူရန်
၁။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ယစ်မျိုးခွန်ဥပ​ဒေ
၂။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး မြေယာခွန်ဥပဒေ
၃။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအိမ်တွင်းစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများဥပဒေ
၄။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်များနှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုပစ္စည်းများ ချီးမြှင့်အပ်နှင်းခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေ
၅။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးပုဂ္ဂလိကမော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းယာဉ်များစနစ်တကျပြေးဆွဲရေး (ဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ)
၆။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အလတ်စားနှင့် အသေးစားလျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးရေး ဥပဒေ
၇။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး အပင်နှင့် သီးနှံဖျက်ပိုးမွှားရောဂါကာကွယ်ရေးနှင့် နှိမ်နင်းရေးဥပဒေ
၈။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေ
၉။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လမ်းများ၊ တံတားများ ဥပဒေ
၁၀။ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ပြတိုက်နှင့်စာကြည့်တိုက်များဥပဒေ