စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သယံဇာတနှင့် ပတ်ဝန်ကျင်ထိန်းသိမ်းရေး၀န်ကြီးဌာန


စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး၊သယံဇာတနှင့်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာန

 • မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း
 • ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဦးစီးဌာန
 • စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန
 • သစ်တောဦးစီးဌာန
 • ငါးလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
 • ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှု စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန
 • ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
 • မွေးမြူရေးနှင့်ကုသရေးဦးစီးဌာန
 • လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးနှင့်စာရင်းအင်းဦးစီးဌာန
 • စက်မှုလယ်ယာဦးစီးဌာန
 • သမဝါယမဦးစီးဌာန
 • အသေးစားစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းဦးစီးဌာန
 • မြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်
 • ဆားလုပ်ငန်းဌာနခွဲ
 • အထပ်သားစက်ရုံ
 • မြောင်းမြစိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံ