စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန


စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန

 • စာရင်းစစ်ချုပ်ရုံး
 • စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန
 • ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဦးစီးဌာန
 • ပြည်တွင်းအခွန်များဦးစီးဌာန
 • စားသုံးသူရေးရာဦးစီးဌာန
 • မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်
 • အကောက်ခွန်ဦးစီးဌာန
 • ငွေရေးကြေးရေး ကြီးကြပ်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
 • ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် ကုမ္ပဏီများ ညွန်ကြားမှုဦးစီးဌာန
 • ပင်စင်ဦးစီးဌာန
 • ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့
 • မြန်မာ့အာမခံလုပ်ငန်း