ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ပြည်သူများနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းသို့ ဝင်ရောက်လာမည့် ကုန်တင်ယာဥ်များ၊ ခရီးသည်တင်ယာဉ်များအနေဖြင့် သိရှိလိုက်နာဆောင်ရွက်သွားရန်

19-Jun-2021