ပုသိမ်မြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (၃၀.၉.၂၀၂၀)

ပုသိမ်မြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များအား Download ရယူရန်

Download Link : Pathein.pdf
31-May-2021