ငပုတောမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ (၃၀.၉.၂၀၂၀)

ငပုတောမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များအား Download ရယူရန်

Download Link : Ngaputaw.pdf
31-May-2021